Adó- és büntetőügyek

Természetes személyek és gazdálkodó szervezetek teljes körű képviselete adóhatósági ügyekben és – Dr. Barki Bálint bevonásával – büntetőügyekben is.

Kártérítési ügyek

Vagyoni kártérítés és nem vagyoni kártalanítás (sérelemdíj) iránti követelések érvényesítése.

Ingatlanjog és földhivatali eljárások

Adásvételi előszerződések és szerződések szerkesztése, társasházak alapító okiratának, szervezeti és működési szabályzatának elkészítése, földhivatali és gyámhatósági ügyintézés, képviselet, képviselet ingatlannal kapcsolatos jogvitákban, birtokháborítási eljárásokban.

Védjegyek

Védjegykutatás és védjegybejelentés intézése, védjegyjogosultak képviselete a vámhatóságok és a nyomozóhatóságok előtt, képviselet védjegybitorlással érintett perekben.

Szerzői jog

Felhasználási szerződések, kiadói szerződések elkészítése, szerzői jogi igények érvényesítése, elhárítása bíróságok előtt.

Munkajog

Tanácsadás munkaszerződések megkötésével, megszüntetésével (felmondásával) kapcsolatban, munkajogi okiratok szerkesztése, képviselet munkaügyi jogvitában munkaügyi bíróságok, munkaügyi felügyelőségek és más hatóságok előtt.

Szerződések joga

Szerződések, általános szerződési feltételek kidolgozása, szerződés-tervezetek és szerződési ajánlatok véleményezése különösen a következő szakterületeken: Adásvételi (termékértékesítési) szerződések, nemzetközi adásvételi szerződések; bérleti és lízing szerződések; vállalkozási (ipari, szolgáltatási, építési stb.) szerződések; megbízási szerződések; fuvarozási és szállítmányozási szerződések.

Társasági jog és társadalmi szervezetek joga

Gazdasági társaságok (cégek) és civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) megalapításával kapcsolatos teljes körű jogi szolgáltatás, cégek képviselete a Cégbíróságon a létesítő okirat módosításával kapcsolatos ügyekben, valamint a KELER Zrt. és az egyéb illetékes pénzügyi hatóságok előtt társasági értékpapírok (részvény, kötvény) kibocsátása esetén, bármely formájú társaság felvásárlásával, átalakulásával, egyesülésével, szétválásával kapcsolatos cégiratok elkészítése, végelszámolási ügyek intézése. 

Követelések behajtása, elhárítása, peres képviselet

Tanácsadás követelések érvényesítésével, elhárításával kapcsolatban, költség-haszon elemzés, peren kívüli egyeztetések lebonyolítása, megfelelően dokumentált követelések behajtása, az Ügyfél igényeinek érvényesítése felszámolási, fizetési meghagyásos és/vagy polgári peres eljárásban, a Megbízó ellen támasztott alaptalan követelések, kártérítési- és más igények elhárítása peren kívüli, nemperes és polgári peres eljárásban, jogi tanácsadás és képviselet végrehajtási eljárásban.